¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

PERIODE DE RESTRICCIÓ DE CREMES

por / Lunes, 18 mayo 2015 / Publicado enNoticias

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2015, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Emergències, sobre modificació del període de cremes per a 2015. 

L’article 146 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig, establix que en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor de 500 metres, amb l’autorització prèvia, podrà realitzar-se la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, fora del període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre. 

El mateix article, al punt 2, establix que els períodes indicats podran ser modificats per la direcció general competent en funció de les condicions de perill d’incendis. Dins dels factors de perill d’incendis es troben els derivats dels fenòmens meteorològics, en especial l’absència de precipitacions i les altes temperatures. 

D’acord amb això, i per les temperatures excepcionalment altes que hi ha, amb vista d’aconseguir una major prevenció dels incendis forestals en les muntanyes o terrenys forestals de la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Governació i Justícia, resolc:

1. Reducció del període de cremes: Ampliar el període en què no es podrà autoritzar, en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor de 500 metres, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls, que passa a ser del 18 de maig fins al 30 de setembre.

2. Restricció d’accions o activitats arreplegades en els plans locals de cremes i autoritzacions:  Deixar en suspens, entre el 18 de maig i el 30 de juny, totes les accions o activitats arreplegades en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que establix esta resolució, excepte les previstes en els plans locals de crema amb regulació especial per al període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, que es podran realitzar en el període de restricció de maig i en el mes de juny sempre que s’ajusten als requisits establits per la regulació especial citada.

 

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/11/pdf/2015_4205.pdf

SUBIR